Menu

Revize plynových kotlů

Plynové kotle nejsou součástí každé domácnosti, majitelé, kteří je používají mají zákonem daných několik povinností, které jsou stanoveny vyhláškou č. 85/1978 Sb., která uvádí, že každý odběratel (majitel) je povinen pravidelně provádět kontroly a revize svého plynového zařízení a dbát o údržbu zařízení.

Jaké povinnosti vznikají odběrateli při nainstalování plynového kotle

Při instalaci plynového kotle vzniká vždy montážní společnosti i povinnost provést výchozí revizi, kterou vykonává revizní technik podle §6 vyhlášky č. 85/1978 Sb.. Jedná se o kontrolu uvedení kotle do provozu. Kotel musí správně fungovat a těsnit, aby nedocházelo k úniku plynu a následným nehodám. Výsledek šetření je uveden ve zprávě, kterou si musí odběratel kotle uchovat po celou dobu životnosti pro případnou kontrolu.

K provedení výchozí revize je nutné připravit:

 • dokumenty související s projektem revidovaného zařízení
 • montážní deník
 • záznam o revizích kouřových cest daného spotřebiče
 • ostatní zprávy související se zařízením

Kontrola x revize kotle

Během životnosti plynového zařízení vznikají majiteli dvě odlišné povinnosti – kontrola a revize.

Kontrola

Kontrola kotle se provádí 1x ročně, na rozdíl od revize není nutné, aby kontrolu prováděl přímo revizní technik, postačí pracovník, který byl dostatečně proškolen v oblasti obsluhy zařízení, požárního řádu a zná všechny bezpečnostní předpisy. Kontroluje se nejen těsnost plynového zařízení a rozvodů, ale také ovladatelnost kohoutků. Kontrolor také musí zjistit a případně proškolit majitele, aby byl k zařízení dostatečný přístup. Kontrola je zaznamenána do provozního deníku plynového zařízení, kde se uvádí termín, rozsah kontroly, případné závady a jméno kontrolora. Při zjištění drobných závad na zařízení je v deníku uveden i způsob jak závadu vyřešit. U závažnější nedostatků, které mohou ohrožovat bezpečnost osob a majetku, je nutné okamžité provedení provozní revize. Kontroly se mohou vynechávat v letech, kdy byl kotel nainstalován nebo probíhá provozní revize.

Revize

Ohledně plynového zařízení jsou rozeznávány dvě odlišné revize, zatímco výchozí revize, o které již byla zmínka úzce souvisí pouze s počáteční prohlídkou, provozní revize se provádí pravidelně v zákonem daných intervalech, které jsou 1x za 3 roky a jsou stanoveny §7 vyhlášky č. 85/1978 Sb.. Kontrolu provádí pravidelně jen revizní technik, který je odborně způsobilý. Kromě lhůty stanovené zákonem vznikají i výjimečné situace, kdy je nutné provozní revizi provést:

 • zařízení je více jak 6 měsíců mimo provoz
 • je-li plynový kotel odstaven kvůli poruše nebo v případě nehody
 • po generální opravě zařízení
 • po ukončení zkušebního provozu

Pro správné provedení provozní revize je nutné, abyste předložili následující:

 • záznam o výchozí revizi
 • všechny zprávy o dřívějších provozních revizí
 • záznamy dokládající revizi kouřových cest spotřebičů
 • ostatní dokumenty spojené se zařízením (záznamy se ukládají za minimálně 6 let do minulosti)

Provozní revize trvá přibližně 60 – 90 minut, záleží na stáří plynového zařízení, v případě zjištění nějakých závad se může revize protáhnout.

Jestliže bydlíte v nájemním bytě, mohou nastat dvě situace, buď se o kontroly a revize stará majitel bytu, který je v takovém případě povinen vás o plynových kontrolách informovat, nebo máte v nájemní smlouvě uvedeno, že se o vše spojené s plynovým zařízení staráte samostatně, pak musíte kontrolu i provozní revizi zajistit na vlastní náklady. Při jakémkoli podezření, že plynový kotel špatně funguje, okamžitě informujte společnost, která vám jej instalovala. Jakýkoli neodborný zásah z vaší strany může způsobit nehodu a automaticky ztrácíte nárok na záruku.

U každého plynového kotle by měl být instalován detektor CO, který kontroluje únik plynu. Pokud alarm sepne, jste povinni zavolat hasiče a okamžitě opustit byt. POZOR, alarm začne pípat v případě, že dochází baterie!